بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ، برای اولین بار در دولت آمریکا در حدود 55 سال قبل به کار گرفته شد.این شیوه از بودجه ریزی به رغم انتقاداتی که در گذشته و حال بر آن وارد شده، چون از قابلیت اجرا برخوردار بوده و کاربردی است دوام اورده است.