چاپ
دسته: blog
بازدید: 1805
جریان نقدی چیست

جریان نقدی چیست ، جریان نقدی عبارت است از مقدار پولی که پس از پرداخت هزینه های سازمان برای سازمان باقی می ماند. جریان نقدی قادر است سازمان را در اهداف مالی آینده، پس انداز و سرمایه گذاری یاری رساند.

چنانچه کمتر از درآمد خرج شود جریان نقدی مثبت خواهیم داشت و چنانچه بیش از درآمد خرج شود، جریان نقدی منفی خواهیم داشت.

اقسام جریان نقدی

جریان نقدی از عملیات: این بخش تمامی معاملات تجاری عملیاتی شرکت را در بر می گیرد. این بخش با درآمد خالص شروع می شود سپس کلیه اقلام غیر کالایی را به اقلام نقدی که مشمول فعالیت های عملیاتی می باشند، مصالحه می کند.
جریان نقدی از سرمایه گذاری: در این بخش پول نقد شما می تواند صرف ملک و تجهیزات شود.
جریان نقدی از تامین مالی: این بخش آخرین قسمت از صورتحاسب جریان نقدی می باشد. این بخش جریان نقدی به منظور تامین مالی کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد.
جریان های نقدی به عنوان منبع تغذیه یک سازمان و شاخصی برای سنجش سرمایه گذاران محسوب می شود. با اینکه سرمایه گذاران به درآمد خالص توجه ویژه دارند اما جریانات نقدی عملیاتی به دو دلیل ، معیاری بهتر محسوب می شود. اول اینکه جریانات نقدی مشکل تر است که تحت GAAP از درآمد خالص دستکاری کرد. دوم اینکه پول نقد به عنوان پادشاه محسوب می شود و شرکتی که در بلند مدت توانایی تولید پول نقد نداشته باشد در آستانه مرگ قرار خواهد گرفت.

بررسی اظهارنامه جریان نقدی

بیانیه جریانات نقدی سازمان های غیر مالی به سه بخش دسته بندی می شوند.
جریان های عملیاتی
سرمایه گذاری جریان
جریان های مالی
با توجه به درآمد خالص و جریان نقدی عملیاتی و تغییرات در حساب های گردش کار ترازنامه می توان تشخیص داد که پول نقد چگونه در طی دوره تولید شده است. این فرآیند تبدیلی از حسابداری تعهدی به حسابداری نقدی می باشد که سبب اهمیت بالای جریان بدهی عملیاتی می شود.

نتیجه پایانی


جریان نقدی قادر است شما را در تعیین مقدار پول برای سرمایه گذاری و یا پس انداز سازمان یاری رساند. برای محاسبه جریان نقدی باید پول خارج شده از پول وارد شده کسر گردد.