تنزیل چک و سفته در حسابداری

تنزیل چک و سفته در حسابداری ، شرکت ها و موسسات گاهی برای تامین نیازهای نقدی خود و افزایش میزان نقدینگی چک و سفته های مدت دار خود را قبل از وصول، با قیمتی پایینتر از قیمت بازار به فروش می رسانند، که به این عمل تنزیل چک و سفته گفته می شود.

البته ثبت حسابداری تنزیل چک و سفته امری تخصصی می باشد و افراد حسابدار و موسسات حسابداری می توانند این خدمات را به انجام برسانند.


نکاتی درباره حسابداری تنزیل چک و سفته


در مورد حسابداری تنزیل چک و سفته، چنانچه پاس نشدن و یا برگشت خوردن چک و سفته بر عهده شخص فروشنده باشد کارشناسان حسابداری الزامیست حساب تعهدات و اسناد دریافتنی تنزیل شده سازمان را با توجه به تعهد داده شده درگیر کرده و میزان بدهی های احتمالی سازمان را افشا کنند. چنانچه فروشنده چک تعهدی نسبت به وصل چک نداشته باشد حساب مربوطه بسته شده و کارشناسان حسابداری باید مابه التفاوت چک و مبلغ دریافتی بابت فروش چک پیش از تاریخ وصول حساب تخفیفات را شناسایی نمایند.

هزینه تنزیل

هزینه تنزیل توسط فرمول زیر به دست می آید.
هزینه تنزیل = مدت تنزیل × نرخ تنزیل × مبلغ واقعی چک
مدت تنزیل عبارت است از مدت تنزیل به فاصله زمانی تاریخ وصول چک ویا سفته با تاریخ تنزیل چک
نرخ تنزیل عبارت است از نرخ بهره مبلغ دریافتی توسط فروشنده چک
ثبت هنگام تنزیل چک به این صوت است که صندوق بدهکار و اسناد دریافتنی تنزیل شده بستانکار میشود و هنگام سر رسید چک، اسناد دریافتنی تنزیل شده بدهکار و اسناد دریافتنی بستانکار می شود و ثبت بابت فروش و کسب درآمد به این صورت است که اسناد دریافتنی بدهکار و درآمد حاصل از ارائه خدمات بستانکار می شود.


نتیجه پایانی


در کشور ایران تنزیل چک و سفته به عنوان بهره در نظر گرفته شده و از نظر اسلام حرام می باشد، در ضمن روشی قانونی برای آن وجود ندارد.