گزارش بهای تمام شده در سیستم هزینه یابی مرحله ای

گزارش بهای تمام شده در سیستم هزینه یابی مرحله ای ، گزارش بهای تمام شده بیانگر نتیجه عملیات یک مرحله تولیدی می باشد این گزارش شامل کالای در جریان ساخت اول دوره، واحدهای اقدام به تولید ( واحد های انتقالی از دایره قبل )، بهای تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره، بهای تمام شده واحد های انتقالی از دایره قبل در طی دوره و هزینه های اضافه شده در طی دوره می باشد.

این گزارش همچنان بیانگر تعداد کالای تکمیل شده و موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره نیز می باشد.
گزارش بهای تمام شده با توجه به نیاز های مؤسسات با یک دیگر متفاوت است لذا در این پست یکی از اشکال متداول آن که از پنج بخش به شرح زیر تشکیل شده است ارائه می گردد:
_ جدول مقداری تولید ( احاد فیزیکی)
_ جدول هزینه های منظور شده به حساب دایره
_ جدول معادل احاد ( تعداد ) تکمیل شده
_ جدول محاسبه بهای تمام شده هر واحد محصول
_ جدول تخصیص هزینه های تولید به محصولات

 

جدول مقداری تولید ( آحاد فیزیکی )


جدول مقداری تولید بیانگر مقادیری می باشد که وارد هر دایره شده و منجر به مقادیر خروجی از دایره می شود. به عبارت دیگر جدول مقداری تولید بیانگر برابر مقادیر ورودی و خروجی در هر دوره می باشد. مقادیر ورودی به هر دایره، شامل کالای در جریان ساخت اول دوره و واحدهایی می باشد که در طی دوره فرآیند تولید شده اند و از دایره دوم به بعد شامل کالای در جریان ساخت اول دوره و واحدهای انتقالی از دایره قبل می باشد. مقادیر خروجی نیز شامل کالای تکمیل شده و کالای در جریان ساخت پایان دوره است.

 

جدول هزینه های منظور شده به حساب دایره


دراین بخش، هزینه های مرتبط با کالای در جریان ساخت اول دوره و هزینه های اضافه شده در طی دوره در نظر گرفته می شوند، باید توجه نمود که در دایره اول هزینه های طی دوره شامل مواد مستقیم دستمزد مستقیم و سربار ساخت می باشد در صورتی که از دایره دوم به بعد هزینه دیگری به هزینه های فوق اضافه می شود و آن هزینه های انتقالی از دایره قبل است.

 

نتیجه گیری :


گزارش بهای تمام شده بیانگر نتیجه عملیات یک مرحله تولیدی می باشد این گزارش شامل کالای در جریان ساخت اول دوره، واحدهای اقدام به تولید ( واحد های انتقالی از دایره قبل )، بهای تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره، بهای تمام شده واحد های انتقالی از دایره قبل در طی دوره و هزینه های اضافه شده در طی دوره می باشد. جدول مقداری تولید بیانگر مقادیری می باشد که وارد هر دایره شده و منجر به مقادیر خروجی از دایره می شود.