روش های هزینه یابی در حسابداری صنعتی

روش های هزینه یابی در حسابداری صنعتی ، به منظور محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات به کار برده می شوند.

سیستم های هزینه یابی شامل سیستم هزینه یابی سفارشات و سیستم هزینه یابی مرحله ای می باشد. روش های هزینه یابی که جهت اجرای سیستم های هزینه یابی مورد استفاده قرار می گیرد، شامل روش های هزینه یابی واقعی، هزینه یابی نرمال و هزینه یابی استاندارد می باشد.

 

مفهوم هزینه یابی در حسابداری صنعتی


به فرآیند شناسایی، طبقه بندی، اندازه گیری، تلخیص و جمع آوری هزینه ها، هزینه یابی می گوییم. با توجه به اینکه شناسایی هزینه ها، بخشی از فرآیند سیستم حسابداری صنعتی به شمار می آید، شناخت روش های هزینه یابی در حسابداری صنعتی ضروری می باشد. هزینه یابی در حسابداری صنعتی به معنی منابع فدا شده جهت رسیدن به هدف خاصی می باشد.

 

سیستم های هزینه یابی


انواع سیستم های هزینه یابی شامل سیستم های هزینه یابی سفارش کار و مرحله ای می باشد. هر کدام از سیستم های هزینه یابی دارای کاربردهای متفاوتی در سازمان ها و شرکت ها دارند. در شرکت هایی که تولید محصولات مطابق مشخصات دریافتی از مشتریان صورت می گیرد، از سیستم هزینه یابی سفارش کار استفاده می گردد. در شرکت هایی که تولید محصولات به صورت انبوه و پیوسته انجام می شود،بهتر است از سیستم های هزینه یابی مرحله ای استفاده نمود. روش هایی که هر دو سیستم هزینه یابی سفارش کار و مرحله ای از آنها استفاده می نماید، شامل موارد زیر می باشد:
_ روش هزینه یابی واقعی
_ روش هزینه یابی نرمال
_ روش هزینه یابی استاندارد

 

روش هزینه یابی واقعی : روش هزینه یابی واقعی به این صورت است که کلیه هزینه های انجام شده با هدف ساخت محصول از جمله مواد، دستمزد و سربار، بهای تمام شده محصول و هزینه های واقعی مصرف شده طی دوره مالی با هزینه های واقعی محاسبه می شوند.
روش هزینه یابی نرمال : به گونه ای است که هزینه های انجام شده مانند مواد، دستمزد و سربار به صورت نرمال محاسبه می گردند. یعنی هزینه های انجام شده مواد و دستمزد در طول دوره مالی، با توجه به مبلغ واقعی به حساب کنترل کالای در جریان ساخت، بدهکار می گردد. هزینه های انجام شده سربار ساخت با در نظر داشتن نرخ از پیش تعیین شده سربار، جهت هر محصول محاسبه می گردد و به حساب کنترل کالای در جریان ساخت، بدهکار می شود.

 

نتیجه گیری:

 

روش های هزینه یابی در حسابداری صنعتی ، به منظور محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات به کار برده می شوند. سیستم های هزینه یابی شامل سیستم هزینه یابی سفارشات و سیستم هزینه یابی مرحله ای می باشد. انواع سیستم های هزینه یابی شامل سیستم های هزینه یابی سفارش کار و مرحله ای می باشد. هر کدام از سیستم های هزینه یابی دارای کاربردهای متفاوتی در سازمان ها و شرکت ها دارند. روش هایی که هر دو سیستم هزینه یابی سفارش کار و مرحله ای از آنها استفاده می نماید شامل روش هزینه یابی واقعی، هزینه یابی نرمال، روش هزینه یابی استاندارد می باشد.