تهیه صورت جریان وجوه نقد

تهیه صورت جریان وجوه نقد ، جریان وجوه نقد در سازمان ها مدام در حال تغییر است و به همین علت تصویر سازی از وجوه نقد در سازمان ها کار آسانی نیست. با این وجود برای دسته بندی جریانات نقدی لازم است مدیریت وجوه نقد را تحت کنترل داشته باشید.

به منظور گرفتن تصویر از جریانات نقدی سازمان در یک بازه زمانی، یک صورت جریان از وجوه نقد ایجاد کنید.


اهمیت صورت جریان وجوه نقد


گاهی ممکن است یک سازمان سودآور بوده و بازدهی بالایی داشته باشد، اما فروش صورتحاسب به صورت آهسته پیش رود که در این حالت توانایی سازمان را در تعهدات مالی دچار اختلال می کند. تخلف و عهدشکنی در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل، پرداخت بدهی طلبکاران می تواند شرکت را از کسب و کار بیرون راند. در صورتی که نگاهی به گذشته سازمان داشته باشید، می توانید سازمان را در پرداخت صورت حساب به صورت نقدی، یاری رسانید.
ایجاد یک تصویر از جریان وجوه نقد
برای تهیه صورت جریان نقد باید اقداماتی صورت پذیرد که این اقدامات شامل
- فعالیت های عملیاتی: این فعالیت ها شامل درآمد فروش، سود سهام و دیگر وجوه دریافتی و در ضمن پرداخت ها شامل هزینه و دستمزد، اجاره، مالیات و سایر پرداخت های نقدی شرکت می باشد.
فعالیت های سرمایه گذاری: شامل خرید تجهیزات از بخش سرمایه و وام های شرکت
فعالیت های تامین مالی: پول قرض گرفته شده و یا درآمد حاصل از فروش اوراق بهادار

راههای ایجاد صورت جریان وجوه نقدی


- روش مستقیم: این روش فعالیت های خاص سرمایه و فعالیت های عملیاتی را نشان می دهد.
روش غیر مستقیم: این روش از روش مستقیم پیچیده تر بوده و با درآمد خالص و کاهش ارز آغاز می شود.


نتیجه پایانی


وجوه نقد به منظور شناور نگهداشتن سازمان لازم و ضروری است. شما به عنوان یک مدیر باید درک این را داشته باشید که پول شما از کجا و چه زمانی وارد سازمان شده و به کجا و چه زمانی از سازمان خارج می شود. برای این امر لازم است از صورت های وجوه نقد استفاده نماید.