ثبت های حسابداری در نرم افزار حسابداری انبار

ثبت های حسابداری در نرم افزار حسابداری انبار ، در شرکت های تولیدی و بازرگانی، انبارگردانی و مدیریت انبار از اهمیت بالایی برخوردار است.

قسمت بیشتر موجودی انبار در حسابداری لحاظ می شود. به عبارتی حسابداری باید موجودی های ابتدای دوره و پایان دوره ارزیابی شده و در صورت های مالی ارائه شود.


چگونگی ثبت حسابداری انبار در نرم افزار


برای ثبت حسابداری انبار لازم است ابتدا اطلاعات پایه را به بهترین شکل در نرم افزار مربوطه وارد نمایید. این اطلاعات پایه شامل موارد زیر می باشد.


تعریف واحد سنجش: این اطلاعات شامل مقادیری است که طبق واحد سنجش در اختیار کاربران قرار می گیرد. مانند نام اختصاری، نوع، ضریب، واحد مبنا و واحد قبلی می باشد.
تعریف فرم های انبار: فرم های موجودی انبار که توسط انبارداران با توجه به موجودی کالا در انبار تنظیم می شوند در اختیار حسابداران قرار می گیرند. به منظور ثبت این فرم ها لازم است کد کالا، نام کالا، نوع فرم، نوع سند، سر فصل حساب بدهکار و کد حساب بدهکار و نیز سر فصل حساب بستانکار را یادداشت نمایید.
فرم های انبار: فرم ها در انواع مختلفی مانند فرم وارده، فرم صادره، دستور تحویل ارائه می شوند که شرکت ها بر اساس نیاز خود از آنها استفاده می نمایند.
فهرست برگه های انبار: در این حالت کاربران مشخصاتی را مانند فهرست وارده انبار و صادره انبار و فهرست دستور تحویل را با تفسیر به ثبت می رسانند. در ضمن باید فرد تحویل دهنده، تحویل گیرنده، نام کالا و نام ثبت کننده و شماره سریال و تاریخ را به ثبت برسانند.
ریالی کردن انبار: در این مرحله باید اسناد انبار با توجه به مبلغی که در رسید ثبت شده و نوع قیمت گذاری که در سیستم مشخص شده است را قیمت گذاری کرده و در حواله انبار درج شود.
انبارگردانی: در این مرحله باید تمامی کالاهای موجود در انبار شمارش شده، نام انبار، نوع فرم و تاریخ مذکور را وارد نمایند.
گزارشات انبار: در این بخش، فرد انباردار باید خرید یا تولید یک محصول را به بخش حسابداری اعلام نماید.


نتیجه پایانی


برای ثبت های حسابداری انبار لازم است از نرم افزارهای حسابداری انبار استفاده شود، نرم افزار حسابداری ابری یکی از این ابزارهایی است که می توان با استفاده از آن حسابداری انبار را به بهترین شکل انجام داد.