بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ، برای اولین بار در دولت آمریکا در حدود 55 سال قبل به کار گرفته شد.این شیوه از بودجه ریزی به رغم انتقاداتی که در گذشته و حال بر آن وارد شده، چون از قابلیت اجرا برخوردار بوده و کاربردی است دوام اورده است.

در تعریفی مخصتر، بودجه ریزی مبنای عملکرد شکلی از بودجه ریزی است که منابع مالی تخصیص یافته را به نتایج اندازه گیری شده در قالب ستانده ها و پیامدها مرتبط می کند. به عبارتی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، برنامه راهبردی سازمان با توجه به اهداف و ماموریت های آن است که فرایندی را جهت تبدیل داده های قابل سنجش به اطلاعات معنی دار در خصوص نتایج برنامه ها فراهم می اورد. بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملکرد و تخصیص منابع است. هرچند چنین پیوند هایی اغلب ضعیف هستند اما می توانند سیاست گذاری بودجه ای را تسهیل و نظارت بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی را افزایش دهند.

 

ویژگی های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد


اساس بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر پایه طبقه بندی فعالیت ها در قالب برنامه ها، تعیین شاخص عملکرد، استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده مبتنی بر جریان منافع اقتصادی و همچنین به کار گیری نظام جامع حسابرسی شامل حسابرسی مالی، رعایت و عملیاتی می باشد.

 

عوامل مؤثر در پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد


مهمترین عوامل مؤثر در پیاده سازی بودجه ریزی برمبنای عملکرد در زیر ارائه گردیده است :
فرههنگ سازمان : بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، هم به عنوان یک قاعده تصمیم گیری، و هم به عنوان یک ابزار تحلیلی فقط هنگامی مؤثر واقع می شود که فرهنگ مدیزیتی حمایت کننده باشد.
ساختار سازمان : به کار گیری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد مستلزم تغییر ساختار سازمانی و اصلاح ساختار در راستای اعطای ازادی عمل بیشتر به مدیران ودرمقابل طلب پاسخگویی از آنان است.

 

نتیجه گیری:


در تعریفی مخصتر، بودجه ریزی مبنای عملکرد شکلی از بودجه ریزی است که منابع مالی تخصیص یافته را به نتایج اندازه گیری شده در قالب ستانده ها و پیامدها مرتبط می کند. اساس بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر پایه طبقه بندی فعالیت ها در قالب برنامه ها، تعیین شاخص عملکرد، استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده مبتنی بر جریان منافع اقتصادی و همچنین به کار گیری نظام جامع حسابرسی شامل حسابرسی مالی، رعایت و عملیاتی می باشد.